Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

HPLC columns, HyperSelect™ BDS

Leverandør: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN125191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSC8 ESIN155291HPCBDSCN ESIN114191HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSC8 ESIN115291HPCBDSC8 ESIN12D191HPBDSC18 ESIN13D291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSC8 ESIN122291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSC8 ESIN13D191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSC8 ESIN115191HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSPH ESIN11D291HPBDSC18 ESIN152291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSPH ESIN154291HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSPH ESIN134191HPCBDSC8 ESIN15D191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSCN ESIN155191HPCBDSC8 ESIN152191HPBDSC18 ESIN155191HPBDSC18 ESIN114291HPBDSC18 ESIN154191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSCN ESIN135191HPBDSC18 ESIN115291HPBDSC18 ESIN124291HPCBDSC8 ESIN112191HPCBDSC8 ESIN15D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSC8 ESIN114291HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSPH ESIN135291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSPH ESIN15D291HPBDSC18 ESIN112191HPCBDSCN ESIN11D191HPCBDSPH ESIN134291HPBDSC18 ESIN11D291HPCBDSPH ESIN13D191HPBDSC18 ESIN135291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSPH ESIN114191HPCBDSC8 ESIN155191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSC8 ESIN12D291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSCN ESIN112291HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSC8 ESIN11D191HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSC8 ESIN125291HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSPH ESIN122191HPCBDSCN ESIN152291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSPH ESIN112191HPBDSC18 ESIN132191HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSPH ESIN13D291HPCBDSC8 ESIN112291HPCBDSCN ESIN132191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSCN ESIN13D291HPCBDSPH ESIN11D191HPCBDSC8 ESIN122191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSPH ESIN132291HPCBDSPH ESIN152191HPCBDSPH ESIN154191HPCBDSPH ESIN124191HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSPH ESIN12D191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSCN ESIN154191HPBDSC18 ESIN11D191HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSPH ESIN112191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSCN ESIN132291HPBDSC18 ESIN124291HPBDSC18 ESIN122191HPCBDSC8 ESIN134291HPCBDSCN ESIN114191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSCN ESIN115191HPBDSC18 ESIN13D291HPBDSC18 ESIN132191HPCBDSPH ESIN122291HPBDSC18 ESIN125291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSC8 ESIN154191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSC8 ESIN122191HPCBDSPH ESIN15D191HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSPH ESIN12D291HPCBDSCN ESIN12D291HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSCN ESIN15D191HPCBDSPH ESIN125191HPCBDSCN ESIN12D291HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSPH ESIN155191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSPH ESIN134191HPBDSC18 ESIN155291HPBDSC18 ESIN114191HPCBDSPH ESIN132191HPCBDSCN
HPLC columns, HyperSelect™ BDS
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now

 

BESTILL

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Standard Salgsbetingelser

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR International (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert i henhold til ISO 9001 - 2000 som leverandør av kjemikalier

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.
Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andre
n ødvendige tilslutninger eller lignende for nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.   All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner  kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun  bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc
Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av
varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller
det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
Der som kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Enkeltordrer under kr. 1 000,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 14 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranser  faktureres kontraktsummen slik:
30 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner o.s.v.), skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne.Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering, jfr. pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet (ene), oppgradering etc.I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett , i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade
oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager  mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret,
fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for av- henting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold , feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i
henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, av-savnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan  ikke overstige kontraktsummen (eks.mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. Forøvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.  Retur av spesialbestilt vare eller vare med kjøpesum under kr 1.000,- eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

 

BRUK
Produktene VWR International leverer er beregnet for bruk i samsvar med vedlagt dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. Likevel, for noen spesifikke produkter kalt Active Pharmaceutical Ingredients (API) er VWR, som distributør, ikke i stand til å oppfylle kravene i de europeiske retningslinjer (GMP for legemidler for mennesker og dyr) og kan ikke selge disse produktene.
Produktene vi leverer kan ikke brukes som aktive bestanddeler, i human- eller veterinærmedisin. For bruk som legemidler, kosmetikk, mat tilsetningsstoffer, landbruks hjelpemidler eller plantevernmidler, må kunden ta kontakt med VWR sin lokale salgsorganisasjon.

Våre kunder som har tenkt å bruke produktene farmasøytisk, kosmetisk, i mat eller til annen bruk må utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks europeiske Pharmacopeia, etc.).

Ikke i noe tilfelle er VWR INTERNATIONAL ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt på en måte som avviker med tiltenkt bruk.

Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og til å ta nødvendige aksjoner i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Januar 2016

 

Print These Terms